top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om misverstanden te voorkomen

Terms and conditions: Kop

Op alle diensten van Mülloc zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Aansprakelijkheid


 1. De wederpartij verklaart dat hij/zij deelneemt aan (een) activiteit(en) die mede sportieve activiteiten inhoudt/ inhouden en de wederpartij verklaart zich hierna bewust te zijn en op eigen risico hieraan deel te nemen.

 2. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel, indien de gebruiker zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd, het bedrag waarvoor ondernemers overigens vergelijkbaar met de gebruiker zich gewoonlijk plegen te verzekeren.

 3. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor een door de wederpartij opgelopen blessure, ongeval en/of letsel van welke aard dan ook.

 4. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

 5. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.

 6. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat de gebruiker of enig persoon namens hem onder zich heeft.

 7. De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van enig goed van de gebruiker dat de wederpartij onder zich heeft.

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst


 1. De gebruiker bepaalt de wijze waarop het overeengekomene uitgevoerd wordt. De gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus geleverde apart te factureren.

 2. De plaats waar en het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht, worden schriftelijk door de gebruiker bevestigd.

 3. De gebruiker heeft het recht zich bij de uitvoering (van bepaalde werkzaamheden) door derden te laten bijstaan danwel deze door derden te laten uitvoeren.

 4. Het bepaalde tijdstip waarop of de bepaalde termijnen waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. Overschrijding daarvan geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid van gebruiker voor directe of indirecte gevolgen (van de tardieve prestatie).

 5. De wederpartij is gehouden om voorafgaand aan het afnemen van diensten een intakegesprek te hebben met de gebruiker en het door de gebruiker ter beschikking te stellen anamneseformulier volledig en naar waarheid ingevuld voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de gebruiker ter hand te stellen. Een wijziging in de (medische) gegevens dient de wederpartij omgaand aan de gebruiker kenbaar te maken.

 6. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van de gebruiker wordt vastgesteld op de overeengekomen prijs. Indien de wederpartij niet kan deelnemen aan de uit te voeren dienst op de overeengekomen dag en uur dient de wederpartij de gebruiker daarvan uiterlijk 24 uur vooraf melding te doen.

 7. De wederpartij is gehouden om de af te nemen diensten af te nemen binnen de daarvoor gestelde termijn.

 8. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al haar uit hoofde van de overeenkomst alsmede de uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de gebruiker in de ruimste zin van het woord.​​

Klachtenregeling fysiotherapie:

In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft het K.N.G.F. een klachtenregeling ingesteld . Wanneer u een klacht heeft, dient u deze eerst te bespreken met de betreffende fysiotherapeut. Samen dient u te zoeken naar een oplossing. Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Terms and conditions: Over
bottom of page